САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ ХИЧЭЭЛЭЭР ХИЙХ БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН СЭДЭВ СОНГОЛТЫН ХУУДАС

Сэдэв Анги Оюутны нэр
1 МУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, тулгарч буй асуудлууд
2 Хөрөнгийн зээл ба аж ахуй нэгжийн зэрэглэл
3 Компанийн ашгийн удирдлага, сайжруулах арга зам
4 Мөнгөн урсгалын үнэлгээг санхүүгийн удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь
5 Хөрөнгийн зах зээлээс хувьцаат компани хөрөнгө татах боломж
6 Хөрөнгийн зах зээл ба хөрөнгө оруулагчдын зан төлөв
7 Үнэт цаасны CAMP загварыг Монголын зах зээл дээр турших нь
8 Үнэт цаасны ART загварыг Монголын зах зээл дээр турших нь
9 Ветта коэффициентыг Монголын зах зээл дээр үнэлэх нь
10 Компанийн үйл ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээг сайжруулах нь
11 Компанийн капиталын бүтцийг оновчтой болгох нь
12 Компанийн нэгдэлт нийлэлт, өөрчлөн байгуулалтын үр дагавар
13 Ногдол ашгийн бодлогыг оновчтой болгох нь
14 Бараа материалын удирдлага, түүнийг оновчтой хэмжээг тогтоох нь
15 Материалын нөөцийн хяналтыг сайжруулах нь
16 Авлага цуглуулалтын бодлогыг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь
17 Зээлийн борлуулалтын бодлого, түүнийг сайжруулах нь
18 Авлага цуглуулалтын бодлогыг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь
19 WACC тооцоолол, түүний хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт үзүүлэх нөлөө
20 Компанийн ажлын капиталд хийх хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын эх үүсвэрүүд, түүний оновчтой сонголт
21 Авлага цуглуулалтын бодлогыг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь
22 Ажлын капиталд хийх хөрөнгө оруулалт, түүний ашиглалтын үр ашиг
23 Хөшүүрэг, хөшүүрэгийн шинжилгээг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь
24 Эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх нь
25 Ашигт ажиллагааны индексийн аргаар хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх нь
26 Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийн аргаар хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх нь
27 Орлогын дотоод нормын аргаар хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх нь
28 Аж ахуйн нэгж байгууллагын өрсөлдөх чадвар, түүнийг үнэлэх нь
Бие даалтын àæèëä òàâèãäàõ øààðäëàãà:
Бие даалтын àæëûã Arial Mon  12 ôîíòîîð ñòàíäàðòûí äàãóó áè÷ñýí áàéíà.
Хуудасны тоо агуулгаасаа хамаараад 5-аас доошгүй хуудас байна.
Судалгааны ажилд 5-аас доошгүй жилийн тоо баримтыг ашиглаж боловсруулалт хийх шаарлагатай.
Бие даалтын ажил нь оршил, судалгааны хэсэг, дүгнэлт, санал зөвлөмжийн хэсгээс бүрдэх ба заавал онолын хэсэг байхыг шаардахгүй.
Advertisements

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s